Вівторок, 2018-11-13, 03:15:45
Продовольча індустрія АПК
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Матеріали [53]
Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Матеріали

Продовольча індустрія АПК №1 2018

НАУКОВЦІ – ПРОМИСЛОВЦЯМ

ШИШКОВ А. Зниження ризиків травмування в робочій зоні під час виробничих процесів

Анотація. Проаналізовано існуючі підходи управління безпекою персоналу в умовах ресурсних обмежень по зниженню ризиків травмування в робочій зоні у процесі ведення виробничих процесів. Для прийняття рішень по управлінню ризиками використаний градієнтний метод визначення ефективності превентивних заходів, які запобігають реалізації ризиків з урахуванням ресурсних обмежень, що дає змогу формалізувати прийняття рішень . Показана можливість використання інтелектуальних методик Парето для визначення найбільш ефективного вкладення ресурсів для зниження вірогідності реалізації ризиків.

Ключові слова: безпека, ризик, управління, ефективність, ресурсні обмеження.

Abstract. In the article the results of analysis of existent approaches of management are expounded by safety of personnel in the conditions of resource limitations on the decline of risks of injuring in a working zone in the process of conduct of productive processes. For making decision on a management рисками is use the gradient method of decision of efficiency of preventive events that prevent realization of risks taking into account resource limitations. Possibility of the use of methodologies Pareto is also shown for determination of the most effective investment of resources for the decline of probability of realization of risks.

Key words: safety, risk management, efficiency, resource limitations.

 

ГАЛЯСНИЙ І., ГАВРИШ Т., ШАНІНА О. Білково-протеїназний комплекс безглютенового тіста в присутності молочних білків

Анотація. Вивчено взаємодію між білковими макромолекулами безглютенових видів борошна та їх суміші на основі експериментальних досліджень молекулярно-масового розподілу білкових речовин. Проведено порівняльний аналіз змін фракційного складу білків борошняного тіста з різними видами борошняної сировини та рідких фаз.

Ключові слова: безглютенове тісто, білковий комплекс, білкова фракція, міжмолекулярна взаємодія.

Research the state of the protein complex glutenfree bread dough with milk proteins. IVAN V. HALIASNYI, TETYANA V. GAVRISH, OLGA M. SHANINA (Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, Kharkiv).

Abstract. The article describes the impact of possible interactions between the protein macromolecules of gluten-free flours and their mixtures. Based on experimental data, it was counted the molecular weight of various proteins. Also the comparative analysis of changes in the fractional composition of the flour dough proteins with a different liquid phase and different types of flour was carried out.

Key words: gluten-free dough, protein complex, protein fraction, intermolecular interaction.

 

ІВАНЮТА А. Математичне моделювання інгредієнтного складу рибного желатину

Анотація. Представлено результати математичного моделювання інгредієнтного складу желатину на основі вторинної рибної сировини з товстолобика. Визначено умови для моделі трьохфакторного експерименту. Обґрунтовано оптимальне співвідношення компонентів та час термічної обробки.

Ключові слова: математичне моделювання, вторинна рибна сировина, желатин, інгредієнтний склад.

Abstract. It’s shown results of mathematical modeling іngredient composition of gelatin based on secondary raw fish of tolstolobik. Determined the conditions for a three-factor experiment model. Substantiated the optimal ratio of components and time of heat treatment.

Key words: mathematical modeling, secondary raw fish, gelatin, іngredient composition.

 

ЛАНЖЕНКО Л. Продукування ароматичних речовин і вуглекислого газу лакто- і біфідобактеріями

Анотація. Досліджено здатність заквашувальних композицій лактобактерій і адаптованих до молока монокультур біфідобактерій до продукування ароматоутворюючих речовин (діацетилу і ацетоїну) і вуглекислого газу. На основі отриманих результатів було складено пробіотичні заквашувальні комплекси і наведено рекомендації щодо їх використання у технології біфідовмісних твердих сирів. Встановлено, що використання заквашувальних культур з підвищеною здатністю до аромато- і газоутворення допоможе прискорити процес визрівання твердого сиру з пробіотичними властивостями.

Ключові слова: ароматоутворення, газоутворення, лактобактерії, біфідобактерії, біфідовмісний твердий сир.

Production of aromatic substances and carbon dioxide by lacto- and bifidobacteria. LYUBOV O. LANZHENKO (Odessa National Academy Of Food Technologies).

Abstract. The article was investigated the ability of fermentation compositions of lactobacteria and milk-adapted monocultures of bifidobacteria to the production of aroma-forming substances (diacetyl and acetoin) and carbon dioxide. On the basis of the obtained results, probiotic fermentation complexes were composed and recommendations for their use in the technology of bifidobacteria-contain cheese were given. It was installed that the use of fermentation cultures with increased ability to aroma and gas production will reduce the process of ripening of hard cheese with probiotic properties.

Key words: aromaproduction, gasproduction, lactobacteria, bifidobacteria, bifidobacteria-contain hard cheese.

 

ЯКІСТЬ

ПШЕНИЧНА Т., ГРЕК О., ОНОПРІЙЧУК О., ПАСІЧНИЙ В., ЧУБЕНКО Л. Якість полікомпонентних згустків, одержаних термокислотним осадженням білків молока

Анотація. Визначено реологічні та фізико-хімічні показники полікомпонентних згустків, одержаних термокислотним осадженням білків молока. У якості активного коагулянта представлені органічні кислоти ягідної сировини. Результати досліджень показали, що ефективна в'язкість полікомпонентних згустків зростає зі збільшенням кількості внесення ягідного коагулянту до 11% з вмістом органічних кислот 0,33% та зниженням його активної кислотності до 2,4. Попередньо зазначені параметри ягідного коагулянту спричиняють збільшення виходу згустка в середньому на 25,5%, вологоутримуючої здатності на 10,8% та зниження масової частки вологи на 1,3% порівняно з контролем. Розроблено шкалу для оцінки консистенції білково-ягідних згустків і узагальнено рекомендації щодо застосування їх, як основи, у виробництві сиркових виробів.

Ключові слова: фізико-хімічні показники, реологічні показники, полікомпонентні згустки, органічні кислоти, термокислотна коагуляція, ефективна в’язкість.

Quality indicators of polycomponent clots obtained by thermo acid coagulation of milk proteins. ТETIANA V. PSHENYCHNA, OLENA V. GREK, OLENA O. ONOPRIICHYK, VASILIY M. PASICHNY, LARISA M. CHUBENKO (National University of Food Technologies, Kyiv).

Abstract. The rheological and physical-chemical indicators of polycomponent clots obtained by thermal acid coagulation of milk proteins were determined. Organic acids of berry raw materials are presented as an active coagulant. Research results showed that the effective viscosity of polycomponent clots increases with an increase the amount of berry coagulant applied to 11% with an organic acid content of 0,33% and a decrease its active acidity to 2,4. The above parameters of berry coagulant cause an increase in the yield of clot an average on 25,5%, a water-retaining capacity on 10,8%, and a decrease in moisture mass fraction on 1,3% compared to the control. A scale for assessing the consistency of protein-berry clots was developed and recommendations on their use as a basis in the production of curd products were generalized.

Key words: p physical-chemical indicators, rheological indicators, polycomponent clots, organic acids, thermo acid coagulation, effective viscosity.

 

СИРОВИНА

ЗАМОРСЬКА І. Формування цукрів у ягодах суниці садової під впливом абіотичних факторів

Анотація. Досліджено формування цукрів у ягодах суниці садової сортів Фестивальна ромашка, Дукат, Хоней, Полка, Пегас і Русанівка під впливом абіотичних факторів. Доведено, що середній вміст цукрів в ягодах суниці становить 5,2–8,3%, залежно від сорту. Вміст глюкози та фруктози коливається в межах від 3,2 до 7,7%, що займає 65–98% від загальної кількості цукрів. На фруктозу припадає 46,2–50,8%, глюкозу – 37,9–43,3%, сахарозу – 5,8–13,7% від суми цукрів в ягодах. Встановлено, що формування цукрів у ягодах суниці знаходиться під впливом абіотичних факторів: на 42,7% – загальний вміст і на 60,2% – редукувальні.

Ключові слова: суниця, сорт, цукри, редукувальні цукри, глюкоза, фруктоза, сахароза.

Sugar formation in strawberries under the effect of abiotic factors. IRYNA ZAMORSKA (Uman national university of horticulture, Uman).

Abstract. The purpose of the work was to study sugar content in strawberries affected by abiotic factors in a ripening period: average air temperature, total precipitation amount, total effective and active temperatures. Sugar content in strawberries (cultivars Festyvalna romashka, Dukat, Honey, Polka, Pegas and Rusanivka) was determined using a ferricyanid method. Qualitative sugar content was determined with liquid ion chromatography. It was established that average sugar content in strawberries was 5,2–8,3%, depending on a cultivar, and it was characterized with average variation. Glucose and fructose content ranged from 3,2 to 7,7%, which was 65–98% of the total sugar content. Average content of reduced sugars in berries was equal to 4,6–6,5%. Average variation of this indicator was typical for the majority of strawberry cultivars. Also, insignificant amount of sucrose was accumulated in strawberries – 0,7–1,3%. Fructose share of the total sugar content was 46,2–50,8%, that of glucose – 37,9–43,3% and sucrose share –5,8–13,7%. It was found out that sugar formation in strawberries was under the effect of abiotic factors: total content – by 42,7% and reduced sugars – by 60,2%.

Key words: strawberries, cultivar, sugars, reduced sugars, glucose, fructose, sucrose.

 

ЖЕПЛІНСЬКА М., БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л., ЗОТКІНА Л. Очищення яблучного соку з використанням пароконденсаційної кавітації

Анотація. Наведено результати досліджень процесу очищення яблучного соку за допомогою вдування відкритої пари. Представлено дані динаміки вмісту сухих речовин, забарвленості, прозорості від збільшення температури при різних потенціалах пари. Проведені експерименти допомогли встановити покращення седиментаційних властивостей соку та збільшення продуктивності відстійників для очищення яблучного соку.

Ключові слова: яблучний сік, речовини колоїдної дисперсності, водяна пара, пароконденсаційна кавітація, прозорість, забарвленість, потенціал пари.

Application cleaning by using preconditional calculation. M. ZHEPLINSKA, L. ZOTKINA, L. BAL-PRILIPKO

Abstract. The article deals with the study of the process of apple juice cleaning by injecting an open pair. The results of the dynamics of the content of dry matter, color, and transparency from the increase in juice temperature at different vapor potentials are presented. The obtained results allowed to establish an improvement in the sedimentation properties of juice and increase the productivity of the settling tanks for the purification of apple juice.

Key words: apple juice, colloidal dispersion substances, water vapor, steam condensation cavitation, transparency, color, potential of steam.

 

МЄЛЮХІНА Г. Щільність злакових цикадок (Homoptera, Auhenorrhyncha) у посівах пшениці озимої під дією органо-мінерального живлення

Анотація. Наведено результати багаторічних досліджень щодо щільності та розвитку міжвидових популяцій злакових цикадок залежно від агрофону органо-мінерального живлення протягом усієї вегетації пшениці озимої.

Ключові слова: міжвидові популяції, злакові цикадки, весняно-літній, осінній період.

Abstract. The results of many years of research on the density and development of interspecific populations of grasshoppers depending on agrofonone organ-mine feeding during the entire winter wheat vegetation.

Key words: interspecific populations, cereal cicada, springsummer, autumn period.

Категорія: Матеріали | Додав: Леонов (2018-03-19) | Автор: АПК_№1-2018
Переглядів: 159 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Наші друзі
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz