П`ятниця, 2018-12-14, 03:30:59
Продовольча індустрія АПК
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Матеріали [54]
Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Матеріали

Продовольча індустрія АПК №2 2018

АНАЛІТИКА

МЄДВЄДЄВА Н., СУХЕНКО В., РОЗБИЦЬКА Т., ЄВТУШЕНКО Т. Енергоефективність молокопереробних підприємств

Анотація. Вирішення завдань, пов’язаних із моніторингом, аналізом і подальшим зниженням енергетичної залежності – дуже важлива державна проблема України в цілому і молочної галузі зокрема. Аналіз потреб споживачів паливно-енергетичних ресурсів та причини витрат первинної і вторинної енергії на молокопереробних підприємствах дає змогу проводити заходи з енергоменеджменту. Визначені напрямки зниження енерговитрат та підвищення енергоефективності на підприємствах, які підвищать рентабельність виробництва, дозволять знизити собівартість молочної продукції та збільшити її конкурентоспроможність, інвестиційну привабливість, як для зовнішнього так і для внутрішнього ринків.

Ключові слова: енергоменеджмент, енергія, збереження, ресурси, енергоефективність, молокопереробні підприємства, собівартість, конкуренто спроможність.

Energy efficiency of milk processing enterprises. NATALYA N. MIEDVIEDIEVA, VLADISLAV YU. SUKHENKO, TETYANA V. ROZBYTSKA, TETYANA V. YEVTUSHENKO (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)

Abstract. Solving problems related to monitoring, analysis and subsequent reduction of energy dependence is extremely important state problem in Ukraine as a whole and the dairy sector in particular. The analysis of consumers of fuel and energy resources and the reasons for the costs of primary and secondary energy in milk processing enterprises allows for energy management measures. They will increase the profitability of production, will reduce the cost of dairy products and increase its competitiveness, investment attractiveness, both for external and domestic markets. These energy saving measures is to determine the optimum operating modes of mechanization, the introduction of continuous-current production methods, the use of production equipment with energy class A, A +, A ++, computer-controlled devices, implementation of advanced and innovative means of using waste heat, using renewable energy sources and, finally, professionalism, competence and responsibility of the staff.

Key words: energy management, energy, energy saving, resources, energy efficiency, milk processing enterprises, prime cost, competitiveness.

 

Прибутковість виробництва молока знизилася на 20%

 

Молоко для переробних підприємств продовжує дешевшати

 

НАУКОВЦІ – ПРОМИСЛОВЦЯМ

ФІЛІПОВА Л., ЗУБАРЕВА Л., БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л. БАР у формуванні антиоксидантних властивостей харчових продуктів

Анотація. У статті розглянуто окремі аспекти формування антиоксидантних властивостей продуктів та досліджено антиокислювальну дію харчових нутрієнтів, які полягають у блокуванні процесу окислення шляхом зв’язування (комплексоутворення) та інактивації активності окислювальних ферментів харчової системи.

Ключові слова: антиоксидантні властивості, аскорбінова кислота, комплексоутворення, ферментативне окислення, фенольні сполуки, харчова система.

Abstract. Some aspects of the formation of antioxidant properties of products and the study of the antioxidant action of food nutrients, which consists in blocking the oxidation process by binding (complexing) and inactivating the activity of the oxidative enzymes of the food system, are considered in the article.

Key words: antioxidant properties, ascorbic acid, complex formation, enzyme oxidation, phenolic compounds, food system.

 

БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л., СЛОБОДЯНЮК Н., ЛЕОНОВА Б., КОВТУН В. Розробка біотехнології м’ясних сиров’ялених снеків

Анотація. У статті представлені результати дослідження споживчих очікувань на прикладі «еталонного» зразка м'ясних сиров’ялених снеків. Проведено оцінювання та порівняння конкурентоспроможності м'ясних снеків, які представлені на споживчому ринку м. Києва з "еталонним" зразком. Дослідження проводили з використанням статистичних методів оцінки якості.

Ключові слова: м'ясні снеки, конкурентоспроможність, соціальне опитування, якість, перспективність.

Development of biotechnology of raw meat snacks. BAL-PRILIPKO L., doctor of technical sciences, SLOBODYANYUK N., candidate of agricultural sciences, LEONOVА B., candidate of technical sciences, KOVTUN V., graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Abstract. The article presents the results of the study of consumer expectations on the example of the "standard" sample of raw meat snacks. The evaluation and comparison of the competitiveness of meat snacks presented on the consumer market of Kyiv with a "standard" sample has been carried out. The study was conducted using statistical methods of quality assessment.

Key words: meat snacks, competitiveness, social survey, quality, prospects.

 

МРЯЧЕНКО Н., ЮРЧЕНКО С., ДЬЯКОВ О. Оптимізація технологічних параметрів одержання мусів з використанням пшеничного крохмалю

Анотація. У статті наведено результати оптимізації технологічних параметрів одержання мусів з використанням пшеничного крохмалю. На основі здобутої математичної моделі, шляхом використання методів чисельного аналізу, багатокритеріальної оптимізації та експериментальної оптимізації, визначено оптимальні значення технологічних параметрів одержання мусів: концентрація пшеничного крохмалю – 10,3 %, ПАР (Твін 20) – 0,24 %, температура обробки рецептурної суміші – 60 °С. За цих умов піноутворююча здатність складає 388,9 %, стійкість піни – 81,8 %.

Ключові слова: крохмаль, ПАР, оптимізація, параметри.

Technological parameters optimization of the production of mousses using wheat starch. NATALIA V. МRIACHENKO, SVITLANA L. IURCHENKO, OLEXANDR G. DYAKOV (Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv).

Abstract. The article presents the results of technological parameters optimization of production of mousses using wheat starch. On the basis of the obtained mathematical model, using the methods of numerical analysis, multicriterion optimization and experimental optimization, the optimal values of the technological parameters of mousses production were determined: wheat starch concentration – 10,3%, surfactant (Twin 20) – 0,24%, the temperature of the recipe mixture processing is 60 °C. Under these conditions the foaming capacity is 388,9%, foam stability is 81,8%.

Key words: starch, surfactant, optimization, parameters.

 

СИРОВИНА

ІВАНЮТА А. Сенсорні показники якості рибних студнів на основі колагеновмісної сировини

Анотація. Розроблено шкали балової оцінки рибних студнів. Проведено органолептичну оцінку якості рибних студнів залежно від співвідношення сировинних компонентів та часу термічної оброки.

Ключові слова: органолептична оцінка, рибні студні, желатин, вторинна рибна сировина.

Abstract. Developed the scales of the assessment of fish jelly. The organoleptic quality control of fish jelly is carried out depending on raw materials and heat treatment time.

Key words: organoleptic control, fish jelly, secondary gelatin, secondary raw fish.

 

НЕПОЧАТИХ Т. Формування споживних властивостей нових солоних огірків функціонального призначення

Анотація. Удосконалено спосіб виробництва солоних огірків функціонального призначення за рахунок введення порошку гірчиці 0,66% і цедри лимону 0,33% та встановлено, що нові солоні огірки компенсують добову потребу вітаміну С на 6%, Na – 66,9%, K – 5,82%, Ca – 4,45%, Mg – 4,25%, Fe – 3,56%.

Ключові слова: огірки, споживні властивості, гірчиця, лимон.

Formation of the consumer properties of new salty cucumbers of functional purpose. TETYANA A. NEPOCHATYH (Kharkov Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv).

Abstract. In the work, the improved method for making salty cucumbers of functional purpose by introducing 0,66% of mustard powder and 0, 33% of lemon peel has been improved, and a new soy cucumbers has been found to compensate for the daily need for vitamin C by 6%, Na – 66,9%, K – 5.82%, Ca – 4,45%, Mg – 4,25%, Fe – 3,56%.

Key words: cucumbers, consumer properties, mustard, lemon.

 

МУШТРУК М. Сучасне виробництво кормового борошна і технічних тваринних жирів

Анотація. Встановлено, що технології переробки відходів харчових і переробних виробництв АПК постійно удосконалюються, для підвищення якості та біологічної цінності кормової продукції та зменшення забруднення навколишнього середовища. Проведено розширений аналіз комплектації технологічних ліній для виробництва м'ясо-кісткового борошна і його сумішей та проаналізовано особливості роботи обраних технологічних ліній. Проведено аналіз загальної схеми виробництва м'ясо-кісткового борошна і технічного жиру, а якість кормового борошна та технічних тваринних жирів, як і правила приймання, пакування, маркування, транспортування і зберігання регулюються відповідними національними стандартами.

Ключові слова: м’ясо-кісткове борошно, технічний жир, технологічні лінії, процес переробки, переробка відходів, сухі корми, корми тваринного походження.

Researches of the modern state of production of foods and technical animal feedings. M. MUSHTRUK. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Abstract. It has been established that technologies of processing of waste of food and processing industries of agro industrial complex are constantly being improved, in order to improve the quality and biological value of fodder production and reduce pollution of the environment. The advanced analysis of the complete set of technological lines for the production of meat-and-bone meal and their mixtures has been carried out and the peculiarities of the work of the selected technological lines have been analyzed. An analysis of the general scheme for the production of meat-and-bone meal and technical fat has been carried out, and the quality of feed meal and technical animal fats, as well as the rules for acceptance, packaging, marking, transportation and storage, are regulated by the relevant national standards.

Key words: meat flour, technical fat, technological lines, processing process, waste processing, dry feed, animal feed.

 

Використання пальмової олії у харчових продуктах можуть заборонити

 

ЯКІСТЬ

БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л., ЛЕСНІЦЬКА О. Аналіз якості меду в Україні і за кордоном

Анотація. проведено порівняння діючих в Україні базових показників якості та безпечності бджолиного меду з чинними за кордоном відповідними нормами. Показано, що усі нормовані національним стандартом України ДСТУ 4497:2005 "Мед натуральний Технічні умови" базові показники якості відповідають світовим нормам чи є більш жорсткими порівняно з тими, що визначені європейськими директивами та стандартом Комісії "Кодекс Аліментаріус" на мед Codex Standard for Honey CODEX STAN 12-1981, що сприяє зростанню експортних поставок українського меду. Показано, що вимоги національного стандарту щодо регламентації максимально допустимого вмісту пестицидів застаріли і мають бути приведені у відповідність до сучасних вимог при його плановому перегляді.

Ключові слова: мед, стандарт, показник якості, пестицид, максимально допустима концентрація, експорт.

Summary. There was compared the normalized values of basic indices of quality and safety of honey of bees produced in Ukraine with those ones approved outside of her borders and shown that all basic quality indices normalized be the Ukrainian national standard of DSTU 4497:2005 "Natural Honey. Specifications" are in coincidence with the global norms or are even tougher as compared with the same indices set by European honey directives and the Codex Alimentarius standard of "Codex Standard forHoney CODEX STAN 12-1981" what assists in increasing of quantity of Ukrainian honey exported abroad. There was shown that the norms set by the national honey quality standard in relation to norms of maximally permitted residual levels of pesticides are out-of-date and have to be brought in correspondence with the modern global norms in process of its planned revision.

Key words: honey, standard, quality index, pesticide, maximum permissible concentration, export.

 

Птахівники: звинувачення в картельній змові на ринку яєць безпідставні

Категорія: Матеріали | Додав: Леонов (2018-06-13) | Автор: АПК_№2-2018
Переглядів: 158 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Наші друзі
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz