Вівторок, 2018-11-13, 03:22:18
Продовольча індустрія АПК
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Матеріали [53]
Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Матеріали

Продовольча індустрія АПК №6 2017

АНАЛІТИКА

КРИЖОВА Ю. М’ясна промисловість: від зародження до сьогодення

 

НАУКОВЦІ – ПРОМИСЛОВЦЯМ

СУХЕНКО Ю., МУШТРУК М., ЖЕПЛІНСЬКА М. Підвищення опору спрацюванню подрібнювачів зерна

Анотація. Встановлено, що досліджені самофлюсовані тверді сплави ПГ-СР4 і ПГ-10Н-01 підвищують зносостійкість молотків дробарок в 4,5 раза, а також те, що евтектичні сплави ФМІ майже не поступаються сплавам ПГ-СР4 і ПГ-10Н-01 за ударно-абразивною зносостійкістю, а їх вартість значно менша. Значний вплив при використанні самофлюсованих покриттів має правильно вибраний режим оплавлення. Найвища зносостійкість сплаву ПГ-10Н-01 досягалась за температури оплавлення 1060°С.

Ключові слова: тверді сплави, зносостійкість, молоткові дробарки, покриття, надійність.

Increase of resistance to grain marketing agriculture. Y. SUKHENKO, M. MUSHTRUK, М. JEPLINSKA, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Summary. Determine the least wear-resistant parts of the hammer shredder, examine the process of their wear and cause of low wear resistance and offer effective ways to increase the durability of parts that work in shock-abrasive wearresistant wear. The basis of the analysis and normalization of indicators of reliability and wear resistance of details of shredders of the type DDM was based on the elemental assessment of the scheme "detail - conjugation - node - aggregate - shredder". In the process of elemental evaluation, components with low resource were identified that determine the reliability and durability of the hammer mill in general. In order to obtain the primary information, support points were organized at three feed mills. The observation period for six mills is the inter-repair period. The best results were obtained using self-fluxed solid PG-CP4 and PG-10H-01 alloys. When used, the wear resistance of the hammer was increased by 4,5 times. Eutectic FMI alloys are almost inferior to PG-SR4 and PG-10N-01 alloys for shock-abrasive wear resistance, but their cost is significantly lower, so they can also be recommended for use. When using eutectic and self-fluxed alloys it is very important to choose the correct mode of their melting correctly. Thus, the highest wear resistance of the PG-10Н-01 alloy was achieved at a reflux temperature of 1060°С. In the case of undercoat coating, friction cracks can occur both in the coating itself and at the boundary of its adhesion to the hammer body due to the propagation and reflection of shock waves from the base.

Key words: hard alloys, wear resistance, hammer crushers, coating, reliability.

 

ГОЛЕМБОВСЬКА Н., ЛЕОНОВА Б., СТАРКОВА Е., ОЧКОЛЯС О. Виготовлення дієтичних варених ковбас з додаванням біологічно-активної добавки насіння чіа

Анотація. У статті розглянуто перспективність використання насіння чіа у виробництві дієтичних варених ковбас. Аналіз літературних джерел щодо показників харчової цінності насіння чіа показав великий вміст у ньому поліненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6, кальцію, магнію, заліза, фолієвої та аскорбінової кислоти. Наведені результати експериментальних досліджень вареної ковбаси з насінням чіа. Показано доцільність використання цієї сировини для розширення асортименту м’ясних продуктів.

Ключові слова: насіння чіа, варені ковбаси, біологічноактивна добавка, жилована яловичина.

Abstract. The article considers the prospects of using chia seeds in the production of diet cooked sausages. Analysis of literature sources on the nutritional values of chia seeds showed a high content of polyunsaturated fatty acids omega-3 and omega-6, calcium, magnesium, iron, folic and ascorbic acid in it. The resulted results of experimental researches are correct sausage with chia filling. The expediency of using this raw material for expanding the assortment of meat products is shown.

Key words: chia seeds, boiled sausages, biologically active additive, veal beef.

 

ЯКІСТЬ

КОСТЮК В., СЛИВА Ю. Вимоги безпечності до пакувальних матеріалів для м’ясних виробів

Анотація. У статті розглянуто важливість та види пакувальних матеріалів для м’ясних виробів, а також висвітлені вимоги безпечності до упаковки.

Ключові слова: упаковка, м’ясна галузь, безпечність, вимоги.

Requirements for safety of packing materials for meat products. VLADYSLAVA V. KOSTIUK, YULIA V. SLYVA (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)

Abstract. The article discusses the importance and types of packaging for meat products and highlight safety requirements for packaging.

Key words: packaging, meat industry, safety, requirements.

 

КОСОВЕЦЬ Г., НІКОЛАЄНКО М. Інновації в забезпеченні екологічної безпеки якісної води

Анотація Досліджено сутність інноваційних процесів та проблеми формування якості води, дано визначення цього процесу та розкрито критерії підвищення конкурентоспроможності. Оцінено якість води. На основі одержаних результатів визначено проблеми конкурентоспроможності інноваційних процесів. Обґрунтована доцільність дотримання якісних показників води на період побудови нових суспільно-економічних відносин у країні.

Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, інноваційні процеси, вода.

Water guality and its role in enhancing the competitiveness of innovative processes.

Abstract. This essence of innovation processes and problems of formation of water guality. Defines the process and criterid disclosed konkurentospromoshnosti. Dana improve water gud lity assessment. Based on the research the problems of competitiveness of innovation processes. E spediency support wathe guality for the period of construction of the new socio – economic relations in the country.

Key words: innovation processes, konkurentospromoshnost, essence, guality.

 

ЄВТУШЕНКО Т., КІШИК Т., НОВОЖИЦЬКА Ю., СУХЕНКО В. Визначення активності лужної фосфатази при оцінці безпеки молока за якістю пастеризації

Анотація. У статті наведені дані визначення активності лужної фосфатази при оцінці якості пастеризації, що має істотне значення для контролю якості та безпеки при вживанні молокопродуктів населенням. Активність лужної фосфатази є «індикатором» ефективності та якості термічної обробки, що відбувається під час виробництва молочних продуктів. Лужна фосфатаза потрапляє в молоко із клітин молочної залози, але може вироблятись і мікрофлорою молока. Вона концентрується на оболонках жирових кульок, чутлива до дії температур, інактивується при температурі 63 °С і витримці протягом 30 хв. при цій самій температурі або при 72–74 °С практично моментально. Висока чутливість фосфатази до нагрівання покладена в основу методики контролю ефективності пастеризації молока. Відомо, що фосфатаза може відновлювати свою активність у молочній сировині після правильно проведеної пастеризації. Тому, у деяких випадках потрібне диференційоване визначення реактивованої та залишкової фосфатази. Контроль активності лужної фосфатази забезпечує відповідність молочної продукції до вимог національних та міжнародних стандартів, удосконаленням системи державного контролю в Україні при виробництві молока та молочних продуктів є використання лише аналітичного методу визначення активності лужної фосфатази в молоці одразу після пастеризації. Проведено оцінку придатності методики визначення активності лужної фосфатази флуориметричним методом у відповідності до міжнародних стандартів.

Ключові слова: молоко, якість пастеризації, активність лужної фосфатази, збіжність, внутрішньо-лабораторна відтворюваність.

Determination of alkaline phosphatase activity at the evaluation of milk safety on asterization quality. T.V. YEVTUSHENKO, TN. KISHIK, YU.N. NOVOZHYTSKA

Summary. The article gives data on the determination of alkaline phosphatase activity in assessing the quality of pasteurization. This investigation is of great importance for quality control and safety at using dairy products by the population. The activity of alkaline phosphatase is an "indicator" of the effectiveness and quality of heat treatment in the production of dairy products. Alkaline phosphatase enters the milk from the cells of the breast, but can also be produced by the microflora of milk. It concentrates on the membranes of fat globules, is sensitive to the effects of temperatures, inactivated at 63 ° C and held for 30 minutes at the same temperature or at 72-74°C almost instantaneously. The high sensitivity of phosphatase to heating is the basis of the technique for controlling the efficiency of milk pasteurization. It is known that phosphatase can restore its activity in dairy raw materials after

properly pasteurized. Therefore, in some cases, a differentiated definition of reactive and residual phosphatase is required. Controlling the activity of alkaline phosphatase ensures the compliance of dairy products with the requirements of national and international standards, and the improvement of the state control system in Ukraine in the production of milk and dairy products is the use of an analytical method for determining the activity of alkaline phosphatase in milk immediately after pasteurization. The suitability of the procedure for determining alkaline phosphatase activity by fluorimetric method was assessed in accordance with international standards.

Key words: milk, pasteurization quality, alkaline phosphatase activity, convergence, intra-laboratory reproducibility.

 

СИРОВИНА

МЄЛЮХІНА Г. Щільність злакових попелиць (Homoptera, Aphididae) у посівах пшениці озимої під дією органо-мінерального живлення

Анотація. Наведено результати багаторічних досліджень щодо щільності та розвитку міжвидових популяцій злакових попелиць залежно від агрофону органо-мінерального живлення протягом усієї вегетації пшениці озимої.

Ключові слова: міжвидові популяції, злакові попелиці, весняно-літній, осінній період.

The value of all ahrofona organo-mineral nutrition on the formation and development status of interspecific populations of cereal aphids (Homoptera, Aphididae) throughout the growing season of winter wheat under steppes of Ukraine. G. V. MELUOXINA (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv.)

Abstract. The results of years of research on the density of states of interspecific populations of cereal aphids depending on ahrofona organic and mineral nutrients throughout the growing season of winter wheat.

Key words: interspecific populations, cereal aphids, spring-summer, autumn period.

 

КРАМАРЕНКО Д., ГІРЕНКО Н. Комбінований фарш з рибною сировиною та рослинними гідробіонтами

Анотація. Стаття присвячена дослідженню харчової цінності нового комбінованого фаршу з рибною сировиною та рослинними гідробіонтами. У статті наведені органолептичні і фізико-хімічні показники нового фаршевого напівфабрикату, зроблений аналіз біологічної цінності його білкового складу і порівняльна оцінка його харчової цінності з існуючим аналогом. Встановлено, що його біологічна цінність на 31,04% більше контрольного зразка, також він містить на 64,67% більше мінеральних речовин і на 73,72% харчових волокон. Новий фарш містить до 1,63±0,01 мг % йоду що, свідчить про можливість використання виробів з фаршу і продуктів з його використанням у лікувально-профілактичному харчуванні.

Ключові слова: фарш, харчова цінність, гідробіонти, біологічна цінність, йодовмісна добавка.

Investigation of nutritive and biological valueтof new combined minced meat with fish raw materials and plant hydrobionts. KRAMARENKO DMYTRO, PhD, Аssociate Professor, HIRENKO NATALIIA, assist. Kharkov State University of Food Technology and Trade

Abstract. This article addresses the investigation of the nutritive value of new combined minced meat with fish raw materials and plant hydrobionts. It presents the organoleptic and physicochemical parameters of a new stuffed semi-finished product, an analysis of the biological value of its protein composition and a comparative assessment of its nutritive value with the existing analogue. Its biological value is established to be greater for 31.04% then that of the control sample and it contains for 64.67% more minerals and for 73.72% of dietary fibers. New minced meat contains up to 1.63±0.01 mg% of iodine, which represents the possibility to use articles of minced meat and products with its use in healthful and dietary meals.

Key words: minced meat, nutrition value, hydrobionts, biological value, iodinated supplement.

 

ЛІСОВСЬКА Т., ДЕРКАЧ А., СТАДНИК І., СУХЕНКО Ю., ВАСИЛІВ В. Екструдоване кукурудзяне борошно для дієтичного харчування

Анотація. Проведено порівняльний аналіз хімічного складу пшеничного і екструдованого кукурудзяного борошна та визначені їх мікробіологічні показники. Обґрунтовано ефективність використання екструдованого кукурудзяного борошна у технології виготовлення пшенично-кукурудзяного бісквітного напівфабрикату та бубличних виробів.

Ключові слова: целіакія, безглютенові вироби, пшеничне борошно, екстраговане кукурудзяне борошно, хімічний склад, дієтичне харчування.

The substantiation of the use of extruded flour from kukurudza in the technology of diet nutrition. ANDREI P. DERKACH, IGOR Y. STADNUK, TATIANA O. LISOVSKAYA (Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil), YURIИ G. SUKHENKO, VOLODIMIR P. VASYLIV (National university of life and environmental sciences of Ukraine. Kiev)

Abstract. A comparative analysis of the chemical composition of wheat flour and extruded flour from corn, and the study of their microbiological indicators. The efficiency of using extruded flour in the technology of biscuit semi-finished product manufacturing and barrel products is substantiated.

Key words: celiac disease, gluten-free products, wheat flour, extracted cornmeal flour, chemical composition, diet food.

 

КОНСПЕКТ СПОЖИВАЧА

Технологія MAP-упаковки: яка вона?

Категорія: Матеріали | Додав: Леонов (2017-12-29) | Автор: АПК_№6-2017
Переглядів: 139 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Наші друзі
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz